華語(yǔ)網(wǎng)_語(yǔ)文知識_初中語(yǔ)文_小學(xué)語(yǔ)文_教案試題_中考高考作文

首頁(yè) > 初中語(yǔ)文 > 中考試卷

2018年眉山中考語(yǔ)文試卷及答案(doc)

山市2018年初中學(xué)業(yè)水平暨高中階段學(xué)校招生考試

語(yǔ)文試卷

注意事項:

1.本試卷分A卷和B卷,A卷共100分,B卷共20分,共8頁(yè),滿(mǎn)分120分,考試時(shí)間150分鐘。

2.答題前務(wù)必將自己的姓名、學(xué)校、準考證號填寫(xiě)在答題卡規定的相應位置。

3.A卷的第Ⅰ卷答題請使用2B鉛筆將答題卡上對應題目的答案標號涂黑;答非選擇題時(shí)必須用0.5毫米黑色字跡簽字筆書(shū)寫(xiě),將答案書(shū)寫(xiě)在答題卡規定的位置,在答題卡以外答題無(wú)效。

A卷(100分)

第I卷(選擇題,共18分)

一、語(yǔ)言文字運用與課內古詩(shī)詞賞析(12分,每小題2分)

1.下列加點(diǎn)字注音完全正確的一項是

A.頃刻(qǐnɡ)    挑釁(xìn)    秫秸桿(jié)    斷壁殘垣(huán)

B.剽悍(biāo)    軀殼(ké)     一霎時(shí)(shà)    憂(yōu)心忡忡(chōnɡ)

C.鐵鍬(qiū)     坍塌(tān)    文縐縐(zōu)    廣袤無(wú)垠(mào)

D.愜意(qiè)     隕落(yǔn)    中軸線(xiàn)(zhóu)   日薄西山(bó)

華語(yǔ)網(wǎng)說(shuō)明:網(wǎng)頁(yè)為純TXT文檔,無(wú)doc試卷內容及格式(如加點(diǎn)字、下劃線(xiàn)、圖片、表格),如果你需要完整doc文檔,請點(diǎn)此下載。

2.下列詞語(yǔ)書(shū)寫(xiě)完全正確的一項是

A.分歧           嗔視         蛛絲馬跡         重巒疊嶂

B.取諦           孱弱         變換多姿         萬(wàn)惡不赦

C.恣睢           啜泣         啞雀無(wú)聲         義憤填鷹

D.暮然           旁騖         鋒芒必露         不容置疑

3.下列語(yǔ)句中,加點(diǎn)詞語(yǔ)使用正確的一項是

A.學(xué)!遁砝佟吩(shī)刊征稿日期5月31日截至,請大家抓緊時(shí)間,積極投稿。

B.他們倆在“湯尤杯”賽場(chǎng)上心有靈犀,配合默契,終于戰勝了強大的對手。

C.他在演講時(shí)目空一切、侃侃而談,深深地吸引了聽(tīng)眾,贏(yíng)得了陣陣掌聲。

D.有的人經(jīng)常說(shuō)一套,做一套,言行相顧,久而久之,大家不再相信他了。

4.下列句子沒(méi)有語(yǔ)病的一項是

A.能否最大限度地調動(dòng)全體員工的工作熱情,關(guān)鍵在于領(lǐng)導的勤政廉潔和管理智慧。

B.經(jīng)過(guò)持續不斷的環(huán)保治理、重拳出擊,讓我們的山變得更青了,水變得更綠了。

C.精準扶貧不但要給予物質(zhì)和經(jīng)濟上的幫助,而且要給予方法和技能上的指導。

D.丁細牙痛膠囊的主要成分是由丁香葉、細辛組成的,因此毒副作用比較小。

5.將下列句子組成一段話(huà),排序恰當的一項是

①笑是一種最為簡(jiǎn)單而有效的健身運動(dòng)。

②腹肌在大笑中強烈地收縮和震蕩,不僅有助于把血液擠入胸腔靜脈,改善心肌供血,而且對胃、腸等臟器也是一種極好的按摩。

③開(kāi)懷大笑時(shí),隨著(zhù)呼吸肌群的運動(dòng),胸腔和支氣管先后擴張,增強了換氣量和血氧飽和度,有助于心臟供氧。

④一張一弛之間,勞累的肌肉在運動(dòng)中得以放松。

⑤大笑伴隨著(zhù)腹部肌群的起伏,又是一種極好的腹肌運動(dòng)。

A.①③⑤②④     B.③④⑤②①    C.③①⑤④②     D.①③⑤④②

6.下列對古詩(shī)詞賞析有錯的一項是

A.李白《行路難》抒發(fā)了自己政治上遭遇挫折后的憤激之情,并吐露了自己的理想和愿望。

B.曹操《觀(guān)滄!“洪波涌起”中的“涌”字用得尤其出色,讓讀者不僅看到了大海波涌連天的形態(tài),而且仿佛聽(tīng)到了驚濤拍岸的聲音。

C.文天祥《過(guò)零丁洋》中的“人生自古誰(shuí)無(wú)死,留取丹心照汗青”名句,表明了詩(shī)人舍生取義的決心,體現了他堅貞不屈的氣節。

D.《<詩(shī)經(jīng)>兩首》都采用了重章疊句的形式,充分表達了詩(shī)人細膩的情感。不同的是《關(guān)雎》意境含蓄,場(chǎng)景朦朧;《蒹葭》敘事線(xiàn)索明晰,畫(huà)面形象可見(jiàn)。

二、課內文言文閱讀(6分,每小題2分)

甲  記承天寺夜游

蘇  軾

元豐六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入戶(hù),欣然起行。念無(wú)與為樂(lè )者,遂至承天寺尋張懷民。懷民亦未寢,相與步于中庭。庭下如積水空明,水中藻荇交橫蓋竹柏影也。何夜無(wú)月?何處無(wú)竹柏?但少閑人如吾兩人者耳。

乙  湖心亭看雪(節選)

張  岱

崇禎五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鳥(niǎo)聲俱絕。是日更定矣,余挐一小舟,擁毳衣?tīng)t火,獨往湖心亭看雪。霧淞沆碭天與云與山與水上下一白。湖上影子,惟長(cháng)堤一痕、湖心亭一點(diǎn)、與余舟一芥、舟中人兩三粒而已。

丙  小石潭記(節選)

柳宗元

從小丘西行百二十步,隔篁竹,聞水聲,如鳴珮環(huán),心樂(lè )之。伐竹取道,下見(jiàn)小潭,水尤清冽。全石以為底,近岸,卷石底以出,為坻,為嶼,為嵁,為巖。青樹(shù)翠蔓,蒙絡(luò )搖綴,參差披拂。

潭中魚(yú)可百許頭皆若空游無(wú)所依,日光下澈,影布石上。佁然不動(dòng),俶爾遠逝,往來(lái)翕忽。似與游者相樂(lè )。

7.下列語(yǔ)句斷句正確的一項是

A.水中藻荇交橫蓋 / 竹柏影也         B.霧淞沆碭天 / 與云與山與水上下一白

隨機推薦