華語(yǔ)網(wǎng)_語(yǔ)文知識_初中語(yǔ)文_小學(xué)語(yǔ)文_教案試題_中考高考作文

首頁(yè) > 文言專(zhuān)題 > 文言文翻譯

《明史·魏學(xué)曾傳》“魏學(xué)曾,字惟貫”原文及翻譯

[移動(dòng)版] 作者:佚名

 《明史·魏學(xué)曾傳》“魏學(xué)曾,字惟貫”原文及翻譯 

魏學(xué)曾字惟貫,涇陽(yáng)人,嘉靖三十二年進(jìn)士。除戶(hù)部主事,遷郎中!魏學(xué)曾,字惟貫,陜西涇陽(yáng)人。嘉靖三十二年(1553)中進(jìn)士,授職戶(hù)部主事,升郎中。

中官為商人請支芻糧銀巨萬(wàn),學(xué)曾持不可,乃已。有宦官為商人請求支取上萬(wàn)兩糧草銀。魏學(xué)曾堅持認為不可以,于是停止。

尋擢光祿少卿,進(jìn)右僉都御史,巡撫遼東。隆慶初,土蠻大入永平。不久,升為光祿少卿,又升右僉都御史,巡撫遼東。隆慶初年,當地少數民族大舉進(jìn)攻永平。

學(xué)曾入駐山海,檄諸將王治道等追擊至義院口,大捷。進(jìn)右副都御史。魏學(xué)曾進(jìn)駐山海關(guān),用檄文讓諸將王治道等追擊至義院口,取得大勝。魏學(xué)曾升為右副都御史。

學(xué)曾乃易置將吏,厘屯田二千余頃,數破敵,被賞賚。以疾去。于是,他調換將吏,整理屯田二千多頃,數次擊敗敵人,被朝廷封賞。后因病離任。

起兵部右侍郎,提督神樞營(yíng)。旋改吏部,轉左侍郎。

又起用為兵部右侍郎,提督神樞營(yíng),很快改在吏部任職,轉為左侍郎!

 穆宗崩,大學(xué)士高拱欲去馮保,屬言官論劾。穆宗皇帝去世,大學(xué)士高拱想排擠馮保,囑咐御史官彈劾他。

學(xué)曾遺書(shū)大學(xué)士張居正曰:“外人皆言公與保有謀,遺詔亦出公手。今日之事,不宜復護此閣。”居正怒!魏學(xué)曾修書(shū)大學(xué)士張居正,說(shuō):“朝廷官吏都說(shuō)您與馮保有圖謀,先帝遺詔也是出自您之手。今天的事情是不應該庇護這個(gè)閹官。”張居正大怒。

及拱被逐,舉朝失色,學(xué)曾獨大言曰:“上踐阼伊始,輒逐顧命大臣,且詔出何人,不可不明示百官。”等到高拱被趕出朝廷,滿(mǎn)朝的文武都大驚失色。唯獨魏學(xué)曾高聲地說(shuō):“皇上登位伊始,就貶逐顧命大臣,詔書(shū)出自何人,不能不公開(kāi)告訴百官。”

要諸大臣詣居正邸爭之。諸大臣多不往,居正亦辭以疾。自是益忤。他要求各位大臣到張居正的府邸爭論此事,各大臣大多數不肯去,張居正也以疾病推辭諸臣來(lái)訪(fǎng),從此更加與張居正相違悖。

出為南京右都御史。未上.給事中宗弘暹希居正指劾之。魏學(xué)曾貶為南京右都御史。沒(méi)有上任,給事中宗弘暹[xiān]迎合張居正彈劾他。

詔以故官候調,學(xué)曾遂歸。居正歿逾年,起南京戶(hù)部右侍郎,尋以南京戶(hù)部尚書(shū)致仕。

朝廷下詔讓他以過(guò)去的官職等候調遣,魏學(xué)曾于是回到家鄉。張居正死了一年多后,他被起用為南京戶(hù)部右侍郎,不久從南京戶(hù)部尚書(shū)任上退休。

 萬(wàn)歷十九年春,閣臣王錫爵薦學(xué)曾。萬(wàn)歷十九年(1591)春天,內閣大臣王錫爵推薦魏學(xué)曾。

起兵部尚書(shū).總督陜西、延、寧、甘肅軍務(wù)。于是,魏學(xué)曾起用為兵部尚書(shū),總督陜西、延、寧、甘肅軍務(wù)。

 明年,哮拜反,遂煽諸部為亂!全陜皆震動(dòng)。 第二年,哱\ [pò]拜反叛,于是煽動(dòng)諸部落叛亂。陜西全境震動(dòng)

學(xué)曾檄副總兵李啕率游擊吳顯趨靈州,別遣游擊趙武趨鳴沙州,沿河扼賊南渡。 魏學(xué)曾下令副總兵李日句率游擊吳顯趕赴靈州,另遣游擊趙武赴鳴沙州,沿黃河一帶阻止叛賊南渡。

翼日,賊脅慶王上東城,乞暫罷兵,詭言愿獻首惡。 第二天,叛賊脅迫慶王登上東城,乞求暫時(shí)罷兵,詭稱(chēng)愿意獻出首倡叛亂者的腦袋。

會(huì )官軍糧盡,乃引次花馬池,學(xué)曾日夜趣芻餉,調榆椿兵。正好官軍糧食吃完了,于是退兵駐扎花馬池,魏學(xué)曾日夜催促辦理糧草,調動(dòng)延榆林的部隊。

六月復攻城,連戰不下! 六月再一次攻城,連戰不下!

 初,學(xué)曾欲招東陽(yáng)、朝,令殺拜父子贖罪!起初,魏學(xué)曾想招降劉東旸、許朝,命令他們殺死継拜父子以贖罪。

東釃射書(shū)城外.約內應,夜半攀足。劉東旸用箭將一信射到城外,相約為內應,半夜點(diǎn)火為信號。

外兵不至,賊殺其黨五十人。火點(diǎn)后,城外的官軍未到,叛賊將劉東旸、許朝同謀的人五十余人殺死。

七月,學(xué)曾與夢(mèng)熊、國楨定計,決黃珂尢壩水)謄之,水抵城下。七月,魏學(xué)曾與葉夢(mèng)熊、梅國楨定下計策,決黃河大壩讓黃河之水灌城,水達到城下。

八月河決堤壞城外水深八九尺東西城崩百余丈賊益懼求款,未決,會(huì )學(xué)曾得罪罷。八月,黃河決口,大堤毀壞,城外水深有八、九尺,東西城崩塌百余丈。叛賊更加害怕,要求和議,懸而未決時(shí),魏學(xué)曾因得罪被罷官。

朝命以夢(mèng)熊代,夢(mèng)熊遂成功。

朝廷命令葉夢(mèng)熊代替他,葉夢(mèng)熊于是取得成功!

 學(xué)曾任事勞勘。 魏學(xué)曾任事勤勞。

灌城招降之策,本其所建。及宣捷,尚書(shū)星以下多白學(xué)曾無(wú)罪。灌城招降的計策,本來(lái)是他的建議。等到宣報大捷,尚書(shū)石星以下多說(shuō)魏學(xué)曾無(wú)罪。

如松言:“學(xué)曾被逮時(shí),三軍雨泣。”夢(mèng)熊亦推功學(xué)曾。李如松也說(shuō):“魏學(xué)曾被逮捕時(shí),三軍將士淚如雨下。”葉夢(mèng)熊也將功勞歸于魏學(xué)曾。

帝不聽(tīng),居家數年卒! 皇帝不聽(tīng),魏學(xué)曾在家鄉居住數年后死去。

隨機推薦