華語(yǔ)網(wǎng)_語(yǔ)文知識_初中語(yǔ)文_小學(xué)語(yǔ)文_教案試題_中考高考作文

首頁(yè) > 初中語(yǔ)文 > 中考試卷

2023年眉山中考語(yǔ)文試卷及答案

山市2023年初中學(xué)業(yè)水平暨高中階段學(xué)校招生考試 語(yǔ)文試卷

注意事項:

1.本試卷分A卷和B卷,A卷共100分,B卷共20分,共8頁(yè),滿(mǎn)分120分,考試時(shí)間150分鐘。

2.答題前務(wù)必將自己的姓名、學(xué)校、準考證號填寫(xiě)在答題卡規定的相應位置。

3.A卷的第Ⅰ卷答題請使用2B鉛筆將答題卡上對應題目的答案標號涂黑;答非選擇題時(shí)必須用0.5毫米黑色字跡簽字筆書(shū)寫(xiě),將答案書(shū)寫(xiě)在答題卡規定的位置,在答題卡以外答題無(wú)效。

4.華語(yǔ)網(wǎng)說(shuō)明:網(wǎng)頁(yè)為T(mén)XT純文本文檔,如果你需要完整doc格式文檔,請點(diǎn)此進(jìn)入下載頁(yè)。

一、語(yǔ)言知識運用(20分)

1.下列詞語(yǔ)中,加點(diǎn)字的讀音全部正確的一項是(    )(3分)

A.畸形(qí)     憎惡(zēng)   簇新(cù)      惟妙惟肖(xiāo)

B.校對(xiào)   頹唐(tuí)    契合(qiè)     瀝盡心血(lì)

C.哺乳(bǔ)     凝望(níng)   嘶。╯ī)      隨聲附和(hè)

D.荒僻(pì)     粗糙(chāo)   稱(chēng)職(chèng)   前仆后繼(pū)

2.下列詞語(yǔ)中,書(shū)寫(xiě)全部正確的一項是(    )(3分)

A.化妝  震憾  油然而生  人情事故

B.屏幛  褪色  家諭戶(hù)曉  豐功偉績(jì)

C.安祥  陡峭  耐人尋味  不屑置辨

D.燥熱  墮落  銳不可當  取義成仁

3.下列句子中,加點(diǎn)成語(yǔ)使用正確的一項是(    )(3分)

新時(shí)代十年,中國經(jīng)濟、科技、文化全面復興,飛速發(fā)展。在此背景下,國產(chǎn)科幻文學(xué)與影視深度融合,兩者相輔相成,掀起了一股科幻新浪潮,推動(dòng)中國科幻進(jìn)入異想天開(kāi)的活躍期。越來(lái)越多的青年科幻作家各得其所,發(fā)表了一批廣受歡迎的科幻作品,不同類(lèi)型的科幻題材影視劇不期而至,相繼播映……

A.相輔相成    B.異想天開(kāi)    C.各得其所    D.不期而至

4.下面一段文字中,有語(yǔ)病的一項是(    )(3分)

①自勞動(dòng)課正式成為一門(mén)獨立課程后,“中小學(xué)生做飯”成為熱點(diǎn)話(huà)題。②但是,加強新時(shí)代勞動(dòng)教育不能簡(jiǎn)單將其理解為增加家務(wù)勞動(dòng)的數量。③勞動(dòng)教育要重視“勞育結合”,避免“以勞代育”。④勞動(dòng)教育不僅是為了提升學(xué)生的精神面貌,更是為了提高他們的勞動(dòng)技能水平。

A.①   B.②   C.③   D.④

5.請在文中橫線(xiàn)處補寫(xiě)恰當的語(yǔ)句,使整段文字語(yǔ)意完整連貫,邏輯嚴密,每處不超過(guò)10字。(4分)

漢字是中華文明的基因,書(shū)法是中華文化的瑰寶。①      。書(shū)法與詩(shī)詞、音樂(lè )、繪畫(huà)、對聯(lián)、建筑等都聯(lián)系緊密,書(shū)法因文化而更具深刻內涵。書(shū)法的美呈現出多種樣態(tài),如字法呈現結構美,②      ,墨法展示墨韻美……字法、筆法、墨法等審美元素共同構成了書(shū)法美的世界。

6.閱讀下面一段文字,提取關(guān)鍵信息,為ChatGPT下定義。(不超過(guò)50字)(4分)

2023年3月5日上午9時(shí),有關(guān)部門(mén)負責人接受采訪(fǎng),在談及能通過(guò)學(xué)習和理解人類(lèi)語(yǔ)言進(jìn)行對話(huà)的聊天機器人ChatGPT時(shí)表示,ChatGPT從源頭上來(lái)看是自然語(yǔ)言理解和處理兩個(gè)技術(shù),之所以引起關(guān)注,在于它擁有大數據、強算力的智能系統。ChatGPT的火爆啟示我們,人們不僅希望看到圖像識別、語(yǔ)音識別等“看得見(jiàn)、摸得著(zhù)”的感知智能,也希望出現更多“能讀會(huì )寫(xiě)”的認知智能。

ChatGPT是                           

二、古代詩(shī)文閱讀(30分)

(一)閱讀下面一篇文言文,完成7-10題。(17分)

先子①諱序,字仲先,生于開(kāi)寶六年,而歿于慶歷七年。娶史氏夫人,生子三人,長(cháng)曰澹,次曰渙,季則洵也。先子少孤喜為善而不好讀書(shū)晚乃為詩(shī)能白道敏捷立成凡數十年得數千篇。上自朝廷郡邑之事,下至鄉閭子孫畋②漁治生之意,皆見(jiàn)于詩(shī)。觀(guān)其詩(shī)雖不工,然有以知其表里洞達,豁然偉人也。性簡(jiǎn)易,無(wú)威儀,薄于為己而厚于為人,與人交,無(wú)貴賤皆得其歡心。見(jiàn)士大夫曲躬盡敬,人以為諂,及其見(jiàn)田父野老亦然,然后人不以為怪。居鄉閭,出入不乘馬,曰:“有甚老于我而行者,吾乘馬,無(wú)以見(jiàn)之。”敝衣惡食處之不恥,務(wù)欲以身處眾之所惡,蓋不學(xué)《老子》而與之合。居家不治家事,以家事屬諸子。至族人有事就之謀者,常為盡其心,反復而不厭。兇年嘗鬻③其田以濟饑者。既豐,人將償之,曰:“吾自有以鬻之,非爾故也。”卒不肯受。力為藏退之行,以求不聞?dòng)谑。然行之既久,則鄉人亦多知之,以為古之隱君子莫及也。先公十五年而卒,追封蓬萊縣太君。

(節選自蘇洵《嘉祐集》卷十四)

【注】①先子:已經(jīng)去世的父親。②畋:打獵。③鬻:賣(mài)。

7.下列對文中畫(huà)波浪線(xiàn)部分的斷句,正確的一項是(    )(3分)

A.先子少孤/喜為善而不好讀書(shū)/晚乃為詩(shī)/能白道/敏捷立成/凡數十年得數千篇

B.先子少孤/喜為善而不好讀書(shū)/晚乃為詩(shī)/能白道/敏捷立成凡數十年/得數千篇

C.先子少/孤喜為善而不好讀書(shū)/晚乃為詩(shī)/能白道/敏捷立成/凡數十年得數千篇

隨機推薦